image_pdfimage_print

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane se va întocmi în baza Ordinului MT 972/2007 privind aprobarea Regulamentului-Cadru pentru prestarea transportului public local.

Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați și utilizatorii serviciilor.

Capitolul I

Articolul 1

Prevederile prezentului regulament se aplică următoarelor servicii de transport public local:

 1. a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze;

Serviciile de transport public local se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Articolul 2

Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

 1. a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale;
 2. b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local;
 3. c) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;
 4. d) accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;
 5. e) optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

Articolul 3

În sensul prezentului regulament-cadru, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 1. activitate de transport public local – suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2);
 2. autoritate de autorizare – compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea UAT-urilor/asociației de dezvoltare intercomunitare.
 3. autorizație de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local;
 4. caiet de sarcini al licenței de traseu – documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;
 5. copie conformă a licenței de transport – documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;
 6. licență de transport – documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în condițiile legii, care atestă ca deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;
 7. licență de traseu – documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;
 8. persoană desemnată – persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat; în cazul persoanelor fizice/asociațiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociației familiale;
 9. program de circulație – documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;
 10. program de transport public local – programul propus și aprobat de consiliile locale/asociația de dezvoltare intercomunitară, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-administrativă a localității/asociației de dezvoltare intercomunitară, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare;
 11. stație publică – punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;
 12. traseu – parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale. În funcție de amplasarea capetelor și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi județene sau locale;
 13. utilizator al serviciului de transport public local – persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local.

 

Articolul 4

Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, asociațiile de dezvoltare intercomunitară și autoritățile administrației publice locale vor urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu Legislația în vigoare.

 

Capitolul II Efectuarea transportului public local

Secțiunea 1 Principiile și obiectivele efectuării transportului public local

 

Articolul 5

Transportul public local se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere respectiv Regulamentul 1370, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

 

Articolul 6

(1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și, după caz, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

Articolul 7

Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței  rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

 

Articolul 8

Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:

 1. a) creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;
 2. b) accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;
 3. c) informarea publicului călător;
 4. d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;
 5. e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;
 6. f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

 

Articolul 9

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care dețin licență de traseu valabilă.

 

Articolul 10

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localități, sau în zona de responsabilitate a asociației de dezvoltare intercomunitară.

 

Articolul 11

Operatorii de transport/transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 1. a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței;
 2. b) programul de circulație;
 3. c) copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;
 4. d) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;
 5. e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;
 6. f) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;
 7. g) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;
 8. h) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz.

 

Articolul 12

Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 

Articolul 13

Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

 

Articolul 14

În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

 

Articolul 15

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

 1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;
 2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;
 4. să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
 5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
 6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;
 7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;
 8. să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;
 9. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a limitatoarelor de viteză;
 10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;
 11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;
 12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă și/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile;
 13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;
 14. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;
 15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Articolul 16

Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

 

Articolul 17

Sarcinile consilierului de siguranță sunt cele prevăzute în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru

transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.044/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 

Articolul 18

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;
 2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduita preventivă;
 3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;
 4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;
 5. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;
 6. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, și să utilizeze corect tahograful;
 7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;
 8. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

 

Articolul 19

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

Articolul 20

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

 

Articolul 21

Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligații:

 1. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;
 2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;
 3. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;
 4. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu autoritatea administrației publice locale și nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;
 5. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;
 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;
 7. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;
 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani;
 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;
 10. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;
 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;
 12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;
 13. să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;
 14. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;
 15. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administrației publice locale;
 16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;
 17. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;
 18. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;
 19. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;
 20. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;
 21. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport;
 22. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu în caz de forță majoră;
 23. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;
 24. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;
 25. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;
 26. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;
 27. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;
 28. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
 29. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen.

 

Articolul 22

Drepturile și obligațiile operatorilor de transport/transportatorilor autorizați care desfășoară activități de transport public local se prevăd în regulamentele și caietele de sarcini ale serviciului de transport public local, aprobate de autoritățile administrației publice locale respectiv ADI BUZĂU MĂRĂCINENI, anexate la hotărârile de dare în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotărâri de atribuire.

Articolul 23

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele drepturi:

 1. a) cei care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;
 2. b) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;
 3. c) să actualizeze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate cu rata inflației;
 4. d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;
 5. e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;
 6. f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite conform hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;
 7. g) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;
 8. h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;
 9. i) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se pot adresa instanței competente.

 

Articolul 24

Suplimentar față de obligațiile ce decurg din prevederile secțiunilor anterioare, operatorii de transport și, după caz, transportatorii autorizați au următoarele obligații:

 1. a) să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;
 2. b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau ale hotărârii de dare în administrare, după caz;
 3. c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare, contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu beneficiarul, după caz;
 4. d) să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de transport încheiat cu beneficiarul;
 5. e) să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;
 6. f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;
 7. g) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;
 8. h) să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;
 9. i) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;
 10. j) să fundamenteze și să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;
 11. k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;
 12. l) să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de Legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;
 13. m) să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și Investiții aprobate de acesta;
 14. n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru Investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării ADI BUZĂU MĂRĂCINENI;
 15. o) în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;
 16. p) să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;
 17. q) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;
 18. r) să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;
 19. s) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate/închiriate, după caz;

ș) să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 1. t) să dețină la sediul social următoarele documente, în funcție de tipul de transport public local efectuat:

– asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

– cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

– contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

– avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

– toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz;

– formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și anul precedent;

– documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

– evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

– evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise ADI BUZĂU MĂRĂCINENI în cazul accidentelor grave de circulație;

– alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

ț) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

 1. u) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;
 2. v) să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;
 3. w) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;
 4. x) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
 5. y) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

 

Articolul 25

(1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 1. a) să beneficieze, liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului de transport public local, aprobat de Adunarea Generală a ADI Buzău-Mărăcineni;
 2. b) să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a comunică informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public;
 3. c) să le fie aduse la cunoștință hotărârile consiliilor locale, cu privire la transportul public local;
 4. d) să conteste hotărârile consiliilor locale, sau după caz a Adunării Generale a ADI Buzău-Mărăcineni; în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;
 5. e) să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;
 6. f) să sesizeze autorităților administrației publice locale orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
 7. g) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;
 8. h) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;

(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități pentru plata serviciului de transport public local.

Articolul 26

Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

 1. a) să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;
 2. b) să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;
 3. c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
 4. d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
 5. e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori.

 

Articolul 27

(1) Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt următorii:

 1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație;
 2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
 3. numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 și 2;
 4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;
 5. numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:
 6. a) numărul de reclamații justificate;
 7. b) numărul de reclamații rezolvate;
 8. c) numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;
 9. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;
 10. vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;
 11. despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;
 12. numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;
 13. numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat.

(2) În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament-cadru, aprobați prin hotărâri ale asociației de dezvoltare comunitară.

(3) Asociația de dezvoltare comunitară, poate aproba și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

(4) Indicatorii de performanță se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru.

Articolul 28

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

Articolul 29

(1) În cadrul regulamentelor de serviciu întocmite și aprobate de Adunarea Generală a ADI Buzău-Mărăcineni se va preciza: obligativitatea, periodicitatea, modul de analiză și evaluare a gradului de respectare a indicatorilor de performanță.

(2) În urma evaluării prevăzute la alin. (1) se vor stabili un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestuia.